琮 tông (12n)

1 : Thứ ngọc đục tám cạnh giữa tròn.