琦 kỳ (12n)

1 : Ngọc đáng quý.
2 : Khác phàm, kỳ lạ.