球 cầu (11n)

1 : Cái khánh ngọc.
2 : Quả tròn. Như địa cầu 地球 quả đất, bì cầu 皮球 quả bóng, v.v.
3 : Ngọc cầu, thứ ngọc đẹp.