現 hiện (11n)

1 : Hiển hiện, rõ ràng.
2 : Hiện ngay bây giờ. Như hiện tại 現在 hiện bây giờ.
3 : Có thực ngay đấy.
4 : Ánh sáng ngọc.