珉 mân, dân (9n)

1 : Một thứ đá đẹp. Kinh Lễ có câu : quân tử quý ngọc nhi tiện mân 君子貴玉而賤珉 người quân tử quý ngọc mà khinh đá mân, ý nói hiềm vì nó lẫn lộn với ngọc vậy. Cũng đọc là chữ dân.