玷 điếm (9n)

1 : Ngọc có vết. Phàm cái gì còn khuyết điểm đều gọi là điếm.
2 : Ðiếm nhục.