玨 giác (8n)

1 : Hai hòn ngọc liền nhau gọi là giác (hạt ngọc kép).