玖 cửu (7n)

1 : Thứ đá đen giống ngọc.
2 : Chữ cửu kép, nghĩa là số chín.