獼 mi, di (20n)

1 : Mi hầu 獼猴 con khỉ lớn, con khỉ cái. ta quen đọc là chữ di.