獻 hiến (20n)

1 : Dâng biếu.
2 : Người hiền. Như văn hiến 文獻 sách vở văn chương của một đời nào hay của một người hiền nào còn lại để cho người xem mà biết được chuyện cũ.