獨 độc (16n)

1 : Con Ðộc, giống con vượn mà to.
2 : Một, già không có con cháu gọi là độc. Phàm cái gì lẻ loi có một đều gọi là độc.