獠 lão, liêu (15n)

1 : Một giống rợ ở phía tây nam. Một âm là liêu. Săn đêm.