獎 tưởng (14n)

1 : Tưởng lệ, khen ngợi để gắng gỏi cho người ta làm nên công gọi là tưởng.