猷 du (13n)

1 : Mưu kế.
2 : Ðạo.
3 : Vẽ.
4 : Dùng làm tiếng than thở.