猖 xương (11n)

1 : Ðộc dữ, càn rở. Rông rợ làm liều gọi là xương cuồng 猖狂.