狷 quyến (10n)

1 : Có tính cao khiết không thèm làm việc nhơ danh.
2 : Tính tình hẹp nóng nảy cũng gọi là quyến.