狨 nhung (9n)

1 : Con nhung, giống như con khỉ lông dài mà mềm dùng làm chăn đệm tốt.
2 : Cùng nghĩa với chữ nhung 絨.