狙 thư (8n)

1 : Một giống như con vượn, tính rất giảo quyệt.
2 : Rình đánh trộm.