犴 ngạn, ngan (6n)

1 : Nhà ngục.
2 : Một âm là ngan. Con chó rừng.