犒 khao (14n)

1 : Khao quân, thưởng công cho kẻ có công khó nhọc cũng gọi là khao.