犀 tê (12n)

1 : Con tê giác.
2 : Tê lợi 犀利 bền sắc (nói về đồ binh).
3 : Hạt bầu xếp hàng như cánh hoa.