牾 ngộ (11n)

1 : Trái ngược, cùng nghĩa với chữ ngỗ 忤.