牼 khanh (11n)

1 : Tên người.
2 : Xương dưới đầu gối trâu.