牮 tiến (9n)

1 : Bắn nhà lại cho ngay, lấy đất đá đắp ngăn nước cũng gọi là tiến.