牘 độc (19n)

1 : Thẻ viết văn thư, tờ bồi gọi là xích độc 尺牘.
2 : Một thứ âm nhạc.