牏 du (13n)

1 : Tấm ván ngắn để đắp tường.
2 : Hố, lỗ. Như xí du 廁牏 hố phân. Cái hố để tháo các cái bẩn đi.