牆 tường (17n)

1 : Tường (tường xây bằng gạch đá).