牀 sàng (8n)

1 : Cái giường. Tục dùng như chữ "sàng" 床.
2 : Cái giá gác đồ.
3 : Cái sàn bắc trên giếng để đỡ cái con quay kéo nước.