爺 gia (12n)

1 : Cha.
2 : Tiếng gọi tôn các người già. Như lão gia 老爺 ông già, thái gia 太爺 cụ cố, v.v.