爬 ba (8n)

1 : Gãi. Tục bảo bò cả chân cả tay là ba.