爍 thước (19n)

1 : Chước thước 灼爍 sáng rực.
2 : Cùng nghĩa với chữ thước 鑠.