燮 tiếp (17n)

1 : Hòa. Như tiếp lý âm dương 燮理陰陽 điều hòa âm dương, là công việc quan Tể tướng.