燭 chúc (17n)

1 : Ðuốc, nến.
2 : Soi. Như đỗng chúc vô di 洞燭無遺 soi suốt không sót gì.
3 : Bốn mùa hòa bình gọi là ngọc chúc 玉燭.
4 : Phong chúc 風燭 ngắn ngủi, nói tuổi già như ngọn đuốc trước gió không biết chết lúc nào.