燬 hủy (17n)

1 : Lửa mạnh (cháy rần rật), lấy lửa đốt phá cũng gọi là hủy.