燉 đôn, đốn (16n)

1 : Tên đất.
2 : Một âm là đốn. Nấu cách thủy.