熯 hãn, nhiễn (15n)

1 : Hơ lửa, sấy.
2 : Một âm là nhiễn. Kính.