熬 ngao (15n)

1 : Rang khô.
2 : Cố nhịn. Như ngao hình 熬刑 cố chịu hình.