熨 uất, úy (15n)

1 : Là phẳng, lấy bàn là là cho vải lụa phẳng gọi là uất.
2 : Một âm là úy. Chườm, lấy thuốc sao nóng chườm vào mình.