熠 dập, tập (15n)

1 : Sáng láng, nhấp nhánh. Ta quen đọc là chữ tập.