煬 dương, dượng (13n)

1 : Nấu chảy.
2 : Một âm là dượng. Che ánh lửa. Nói bóng là làm cho vua tối tăm.
2 : Lửa cháy, lửa reo.