煢 quỳnh (13n)

1 : Côi cút, trơ trọi có một mình không nương vào được gọi là quỳnh. Kinh Thi viết là 惸.
2 : Quỳnh quỳnh 煢煢 lo lắng.