煖 noãn, huyên (13n)

1 : Ấm.
2 : Một âm là huyên. Tên người.