煅 đoán (13n)

1 : Nung, nướng, thường dùng chữ đoán 鍛.