烙 lạc (10n)

1 : Áp lửa, là. Cái bàn là gọi là lạc thiết 烙鐵.