炷 chú (9n)

1 : Bậc đèn.
2 : Hơ nóng.
3 : Ðốt. Như chú hương 炷香