災 tai (7n)

1 : Cháy nhà.
2 : Tai vạ, những sự trời đất biến lạ, những sự không may đều gọi là tai cả.