灰 hôi, khôi (6n)

1 : Tro, vật gì đốt ra tro rồi không thể cháy được nữa gọi là tử hôi 死灰. Vì thế nên sự gì thất ý không có hy vọng nữa gọi là tâm hôi 心灰.
2 : Ðá vôi, gọi đủ phải gọi là thạch hôi 石灰.
3 : Màu tro, mầu đen nhờ nhờ, thường đọc là khôi.