濆 phần, phẫn (16n)

1 : Dòng nhánh.
2 : Bến sông.
3 : Một âm là phẫn. Phun ra, vụt ra.