濃 nùng (16n)

1 : Nồng, đặc, trái lại với chữ đạm 淡.