澶 thiền, đạn (16n)

1 : Sông Thiền.
2 : Một âm là đạn. Ðạn mạn 澶漫 phóng túng, xa.